Categories
Uncategorized

Tirumanjana Kattiyam

Kannada

Peyalwar Tirumanjana Kattiyam in Tamil

Tirumalisai Alwar Tirumanjana Katityam in Tamil

Manavala Mamunigal Tirumanjana Kattiyam in Tamil

Parthasarathy Tirumanjana Kattiyam in Tamil

Embar Tirumanjana Kattiyam in Kannada

ತುಂಡೀರ ಮಂಡಲ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಮಂಗಲಂ ನಾಮ ನಾಮತಃ |
ಮಧುರಾತ್ಯಾ ತು ನಗರೀ ದೇವಾನಾಂ ಪುರಿವೋಜ್ವಲಾ ||

ಸುಪರ್ಣ ಸರಸೀ ತೀರೇ ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕ: |
ವೇದಾಮೋದ ವಿಮಾನೇತ್ಯ ಮೋದತೇ ರಮಯಾ ಸಹ ||

ಪಾಷಾಂಡ ದ್ರುಮಷಂಡ

Ramanujacharyar Tirumanjana Kattiyam in Kannada/English

 

nAyanthE! nAyanthE!

ನಾಯಂದೇ ! ನಾಯಂದೇ !

kAshAyashOpi kamanIya shikhAnivEsham

ಕಾಶಾಯಶೋಭಿ ಕಮನೀಯ ಶಿಖಾನಿವೇಶಂ

thaNdathrayOjjvalakaram vimalOpavItham |

ದಂಡತ್ರಯೋಜ್ವಲಕರಂ ವಿಮಲೋಪವೀತಂ |

udhyaththinEshananipamullasadhUrdhvapuNdram

ಉದ್ಯದ್ದಿನೇಶನ ನಿಪಮುಲ್ಲಸದ್ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂ

rUpam thavAsthu yathirAja! dhrushOrmamAgrE ||

ರೂಪಂ ತವಾಸ್ತು ಯತಿರಾಜ ದೃಶೋರ್ ಮಮಾಗ್ರೇ ||

appanukkuch sangkAzhi aLiththaruLum perumAL!

ಅಪ್ಪನುಕ್ಕು ಶಂಗಾಳಿ ಅಳಿತ್ತರುಳುಂ ಪೆರುಮಾಳ್ !

aRamigu naRperumbUdhUr avathariththa perumAL!

ಅರಮಿಗು ನರ್ ಪೆರುಂಬೂದೂರ್ ಅವತರಿತ್ತ ಪೆರುಮಾಳ್ !

aRusamayach sediyadhanai adiyaRuththa perumAL!

ಅರುಸಮಯ ಶೆದಿಯದನೈ ಅಡಿ ಅರುತ್ತ ಪೆರುಮಾಳ್ !

"aruLAzhi varivaNdE!" enRu AzhvAr azhaikkum perumAL!

“ಅರುಳಾಳಿ ವಳಿ ವಂಡೇ” ಎನ್ರು ಆಳ್ವಾರ್ ಅಳೈಕ್ಕುಂ ಪೆರುಮಾಳ್ !

aruLmARi adiyiNaik kIzh anbu pUNda perumAL!

ಅರುಳ್ ಮಾರಿ ಅಡಿಯಿಣೈ ಕೀಳ್ ಅನ್ಬು ಪೂಣ್ಡ ಪೆರುಮಾಳ್ !

anjchu kudikkoru sandhadhiyAm ANdAL thamakkum aNNarAna perumAL!

ಅಂಜು ಗುಡಿಕ್ಕೊರು ಸಂತತಿಯಾಂ ಆಂಡಾಳ್ ತಮಕ್ಕುಂ ಅಣ್ಣರಾನ ಪೆರುಮಾಳ್ !

arangkar mauli sUzhginRa mAlaiyaich sUdik koduththavaL thollaruLAl thAzhvinRi vAzhum perumAL!

ಅರಂಗರ್ ಮೌಳಿ ಶೂಳ್ ಗಿನ್ರ ಮಾಲೆಯೈ ಶೂಡಿ ಕೊಡುತ್ತವಳ್ ತೊಲ್ಲರುಳಾಲ್ ತಾಳ್ ವಿನ್ರಿ ವಾಳುಂ ಪೆರುಮಾಳ್ !

adiyAr vinaiththodarai aruL ennum oLvAL uruvi kittik kizhangkodu vettik kaLaindha perumAL!

ಅಡಿಯಾರ್ ವಿನೈ ತೊಡರೈ ಅರುಳೆನ್ನುಂ ಒಳ್ವಾಳ್ ಉರುವಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಕಿಳಂಗೊಡು ವೆಟ್ಟಿ ಕಳೈಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ !

nam dhEsikach sikAmaNip perumAL!

ನಂ ದೇಶಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿ ಪೆರುಮಾಳ್ !

dhEvarIr thiruvadith thAmaraigaLin thAsyArha sArasya dhAnArththamAga

ದೇವರೀರ್ ತಿರುವಡಿ ತಾಮರೈಗಳಿನ್ ದಾಸ್ಯಾರ್ಹ ಸಾರಸ್ಯ ದಾನಾರ್ಥಮಾಗ

AsanAravindhaththil azhuththiyitta idadhu kazhalum,

ಆಸನಾರವಿಂದತ್ತಿಲ್ ಅಳುತ್ತಿಯಿಟ್ಟ ಇಡದು ಕಳಲುಂ

idath thudaiyin mEl vaLarththik kaNNArak kaNdu kaLippadhOr kAdhalutRArkkuk kAttiyitta valadhu kazhalum,

ಇಡ ತುಡೈಯಿನ್ ಮೇಲ್ ವಳರ್ತಿ ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡು ಕಳಿಪ್ಪದೋರ್ ಕಾದಲುತ್ತಾರ್ಕು ಕಾಟ್ಟಿಯಿಟ್ಟ ವಲದು ಕಳಲುಂ,

sAkShAn manmadha manmadhAyamAna madhumadhana vijaya thUNIrayugaLam pOl iNaiththu vaiththa kaNaikkAlgaLum,

ಸಾಕ್ಷಾನ್ ಮನ್ಮದ ಮನ್ಮದಾಯಮಾನ ಮಧುಮದನ ವಿಜಯ ತೂಣಿರ ಯುಗಳಂ ಪೋಲ್ ಇಣೈತ್ತು ವೈತ್ತ ಕಣೈಕಾಲ್ಗಳುಂ,

kIzh nOkkum oLiveLLam mariyuNdu suzhiththAR pOl iraNdarugum thiraNduruNdu madiyuNda muzhanthALgaLum,

ಕೀಳ್ ನೋಕ್ಕುಂ ಒಳಿವೆಳ್ಳಂ ಮರಿಯುಣ್ಡು ಶುಳಿತ್ತಾರ್ ಪೋಲ್ ಇರಣ್ಡರುಗುಂ ತಿರಣ್ಡುರುಣ್ಡು ಮಡಿಯುಣ್ಡ ಮುಳನ್ ತಾಳ್ಗಳುಂ,

kandhalitha kadhalI kANda karikara karapangkaL pOl adhimrudhula mAmsathaLangkaLAy viLangkuginRa thiruththudaigaLum,

ಕಂದಳಿತ ಕದಲೀ ಕಾಂಡ ಕರಿಕರ ಕರಪಂಗಳ್ ಪೋಲ್ ಅತಿ ಮೃದುಲ ಮಾಂಸ ದಳಂಗಳಾಯ್ ವಿಳಂಗುಗಿನ್ರ ತಿರು ತುಡೈಗಳುಂ

sandhyAranjchitha sArathApraththil thaniththezhundhadhOr kodiminnal nilai ninRu padarndhAr pOl Ajangkam thazhaiththuduththu araichsivandha Adaiyin mEl vaLaindhu vandhu nigunigenRa ponnarai nAN pUNda azhagum,

ಸಂಧ್ಯಾರಂಜಿತಸಾರ ತಾಪ್ರತ್ತಿಲ್ ತನಿತ್ತೆಳುಂದದೋರ್ ಕೊಡಿಮಿನ್ನಲ್ ನಿಲೈ ನಿನ್ರು ಪಡಂದಾರ್ ಪೋಲ್ ಆಜಂಗಂ ತಳೈತ್ತುಡುತ್ತು ಅರೈ ಶಿವಂದ ಆಡೈಯಿನ್ ಮೇಲ್ ವಳೈಂದು ವಂದು ನಿಗುನಿಗೆನ್ರ ಪೊನ್ನರೈ ನಾಣ್ ಪೂಣ್ಡ  ಅಳಗುಂ,

sEvArasabAsa paribrAmitha madhimandhAra mAmadhyamAna saundharya dhugdha sindhUdharam nadukkuzhiththitta suzhi pOl sundharamAm undhimalarum,

ಸೇವಾರಸಭಾಸ ಪರಿಭ್ರಮಿತ ಮದಿ ಮಂದಾರ ಮಾಮಧ್ಯಮಾನ ಸೌಂದರ್ಯ ದುಗ್ಧ ಸಿಂಧೂರಂ ನಡುಕ್ಕುಳಿತ್ತಿಟ್ಟ ಶುಳಿ ಪೋಲ್ ಸುಂದರಮಾಂ ಉಂದಿಮಲರುಂ

manjchulathara mAyUrOsIra vAyavyajanavEvIjyamAna dhivya dhUpa

kungkumitha mandhagandhavaha gOdhUyamAna dhivya lAvaNya tharangkiNI tharangkangkaL pOl irupAlum thigazhginRa thiruvaLikaLum,

ಮಂಜುಳತರ ಮಾಯೂರೋಶೀರ ವಾಯವ್ಯಜನ ವೇವೀಜ್ಯಮಾನ ದಿವ್ಯ ಧೂಪ ಕುಂಕುಮಿತ ಮಂದಗಂಧವಹ ಗೋಧೂಯಮಾನ ದಿವ್ಯ ಲಾವಣ್ಯ ತರಂಗಿಣಿ ತರಂಗಂಗಳ್ ಪೋಲ್ ಇರುಪಾಲುಂ ತಿಗಳ್ ಗಿನ್ರ ತಿರುವಳಿಗಳುಂ,

apinavatharatharavikasvara sarasijavaramukuLa thaLarthaLAyamAna nijAnjchalisikAngkuLI sOpaiyai nijahruthaya jalajathathara sikahArtha janArdhananukku abinayiththuk kAttuvadhu pOl nenjchukku nErAga konjcham sAyththu anjchaliththa thadakkaigaLum,

ಅಭಿನವತರ ವಿಗಸ್ವರ ಸರಸಿಜವರಮುಕುಲ ತಳರ್ತಳಾಯಮಾನ ನಿಜಾಂಜಲಿ ಶಿಖಾಂಗುಳೀ ಶೋಭೆಯೈ ನಿಜಹೃದಯ ಜಲಜತರ ಶಿಖಹಾರ್ಥ ಜನಾರ್ಧನನುಕ್ಕು ಅಭಿನಯಿತ್ತು ಕಾಟ್ಟುವದು ಪೋಲ್ ನೆಂಜುಕ್ಕು ನೇರಾಗ ಕೊಂಜಂ ಶಾಯ್ ತ್ತು ಅಂಜಲಿತ್ತ ತಡಕ್ಕೈಗಳುಂ

thangkavaLai mEl thangkith thongkuginRa sangkiligaLOdu iNakkamutRa kaNaikkaigaLum,

ತಂಗವಳೈ ಮೇಲ್ ತಂಗಿತ್ತೊಂಗುಗಿನ್ರ ಶಂಗಲಿಗಳೋಡು ಇಣೈಕ್ಕಮುತ್ತ ಕಣೈಕ್ಕೈಗಳುಂ

muRukkiyitta munkaiyOdu uLvimbip puRangkuvindhu madiyuNda muzhangkaigaLum,

ಮುರುಕ್ಕಿಯಿಟ್ಟ ಮುನ್ ಕೈಯೋಡು ಉಳ್ ವಿಂಬಿಪ್ಪುರಂ ಕುವಿಂದು ಮಡಿಯುಂಡ ಮುಳಂಕೈಗಳುಂ

kanakamaya kulatharangkaLaik kadaintheduththu maduththAR pOl thiraNdu nINda bAhuthaNdangkaLum,

ಕನಕಮಯ ಕುಲತರಂಗಳೈ ಕಡೈಂದೆಡುತ್ತು ಮಡುತ್ತಾರ್ ಪೋಲ್ ತಿರಂಡು ನೀಂಡ ಬಾಹುದಂಡಂಗಳುಂ,

vaikuNdAdhi brahma kOshangkaL vandhirukkum mANikkap paNdAramAna nenjchamAgiya nINagarkkOr kanakamaya kavAdam pOl paLapaLanRu aganRu kAdavyUdamAyth thigazhginRa thirumArbin azhagum,

ವೈಕುಂಠಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಘೋಷಂಗಳ್ ವಂದಿರುಕ್ಕುಂ ಮಾಣಿಕ್ಕ ಭಂಢಾರಮಾನ ನೆಂಜಮಾಗಿಯ ನೀಣಗರ್ಕೋರ್ ಕನಕಮಯ ಕವಾಟಂ ಪೋಲ್ ಪಳಪಳನ್ರು ಅಗನ್ರು ಗಾಢವ್ಯೂಢಮಾಯ್ ತಿಗಳ್ ಗಿನ್ರ ತಿರುಮಾರ್ಬಿನ್ ಅಳಗುಂ,

ammArbin azhagil AzhangkAlpattu mayangkividum manOnayanangkaLaith

thOLaLavil thuvakkuvidum avalambasUthram pOl ilangkuginRa munnUl azhagum,

ಅಮ್ಮಾರ್ಬಿನ್ ಅಳಗಿಲ್ ಅಳಂಗಾಲ್ ಪಟ್ಟು ಮಯಂಗಿವಿಡುಂ ಮನೋನಯನಂಗಳೈ ತೋಳಳವಿಲ್ ತುವೈಕ್ಕುವಿಡುಂ ಅವಲಂಬಸೂತ್ರಂ ಪೋಲ್ ಇಲಂಗುಗಿನ್ರ ಮುನ್ನೂಲ್ ಅಳಗುಂ,

sEshvara vibUthi dhvayamum iLaippARum nizhalthadamAy vaLarndhuyarndha

thiNthOLgaLum,

ಸೇಶ್ವರ ವಿಭೂತಿ ದ್ವಯಮುಂ ಇಳೈಪ್ಪಾರುಂ ನಿಳಲ್ ತಡಮಾಯ್ ವಳಂರ್ದುಯಂರ್ದ ತಿಣ್ ತೋಳ್ಗಳುಂ,

kaNdavyaktha thArAkSharangkaL puRambosindhu kAttinAR pOl rEkAthraya

vibakthAngkamAy valampuriyin suzhi ozhungkaip pazhiththezhundha kazhuththin azhagum,

ಖಂಡವ್ಯಕ್ತ ದಾರಾಕ್ಷರಂಗಳ್ ಪುರಂಬೊಶಿಂದು ಕಾಟ್ಟಿನಾರ್ ಪೋಲ್ ರೇಖಾತ್ರಯ ವಿಭಕ್ತಾಂಗಮಾಯ್ ವಲಂಬುರಿಯಿನ್ ಶುಳಿ ಒಳುಂಗೈ ಪಳಿತ್ತೆಳುಂದ ಕಳುತ್ತಿನ್ ಅಳಗುಂ

maRukkazhaththina chandhramaNdalaththaiyum appOdhalarndha senthAmaraip pUvaiyum adha:kariththuk kittinArai maiyalEtRi mayakkum mAya mandhiramAy viLangkuginRa smayamAna mukAravindhamum,

ಮರುಕ್ಕಳತ್ತಿನ ಚಂದ್ರಮಂಡಲತ್ತೈಯುಂ ಅಪ್ಪೋದಲಂರ್ದ ಶೆಂದಾಮರೈ ಪೂವೈಯುಂ ಅಧ:ಕರಿತ್ತು ಕಿಟ್ಟಿನಾರೈ ಮೈಯಲೇತ್ತಿ ಮಯಕ್ಕುಂ ಮಾಯ ಮಂತಿರಮಾಯ್ ವಿಳಂಗುಗಿನ್ರ ಸ್ಮಯಮಾನ ಮುಖಾರವಿಂದಮುಂ

isaindhu kanindhu dhrAkShAdhvayam pOl vaguppuNda supuka vikAsamum,

ಇಶೈಂದು ಕನಿಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಾದ್ವಯಂ ಪೋಲ್ ವಗುಪ್ಪುಂಡ ಚುಬುಕ ವಿಕಾಸಮುಂ

adhiruchira bAva garppamAnadhoru vArththai sollath thodangkith thudippadhu pOl viLangkuginRa thiruppavaLangkaLum,

ಅತಿರುಚಿರ ಭಾವ ಗರ್ಭಮಾನದೊರು ವಾರ್ತೈ ಶೊಲ್ಲತ್ತೊಡಂಗಿ ತುಡಿಪ್ಪದು ಪೋಲ್ ವಿಳಂಗುಗಿನ್ರ ತಿರುಪ್ಪವಳಂಗಳುಂ

abimathajana dharsanAnandha vEgaththAl archchAvathAra samAdhiyaik

kadandhu vimmi veLi vazhiginRa avyaktha madhura mandhahAsa vilAsamum,

ಅಭಿಮತ ಜನ ದರ್ಶನಾನಂದ ವೇಗತ್ತಾಲ್ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಸಮಾಧಿಯೈ ಕಡಂದು ವಿಮ್ಮಿ ವೆಳಿ ವಳಿಗಿನ್ರ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಧುರ ಮಂದಹಾಸ ವಿಲಾಸಮುಂ

spatikamaya mukura maNdalangkaL pOl thaLathaLenRa dhivya kapOlangkaLum,

ಸ್ಫಟಿಕಮಯ ಮುಕುರ ಮಂಡಲಂಗಳ್ ಪೋಲ್ ತಳತ್ತಳೆನ್ರ ದಿವ್ಯ ಕಪೋಲಂಗಳುಂ

kanakanaka makarakuNdala dhvayaththAl thazhaindhu vaLarndhu padindhu vadivittu suruNdu nINdu thOLaLavum thongkuginRa karNapAsangkaLum,

ಕನಕನಕ ಮಕರಕುಂಡಲ ದ್ವಯತ್ತಾಲ್ ತಳೈಂದು ವಳಂರ್ದು ಪಡಿಂದು ವಡಿವಿಟ್ಟು ಶುರುಂಡು ನೀಂಡು ತೋಳಳವುಂ ತೊಂಗುಗಿನ್ರ ಕರ್ಣಪಾಶಂಗಳುಂ

"mAttuyar kaRpagaththin valliyO? kozhundhO?" enRu nithyasandhEha janakamAna kOlanIL kodimUkkin azhagum,

“ಮಾಟ್ಟುಯರ್ ಕರ್ಪಗತ್ತಿನ್ ವಲ್ಲಿಯೋ? ಕೊಳುಂದೋ?” ಎನ್ರು ನಿತ್ಯಸಂದೇಹ ಜನಕಮಾನ ಕೋಲನೀಳ್ ಕೊಡಿಮೂಕ್ಕಿನ್ ಅಳಗುಂ

midhOpaththa spartha spuritha saparadhvandhva lalithangkaLAyp pudai

parandhu miLirndhu nINda thaNdAmaraik kaNgaLum,

ಮಿಥೋಪದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧ ಸ್ಪುರಿತ ಸ್ಪರದ್ವಂದ್ವ ಲಲಿತಂಗಳಾಯ್ ಪುಡೈ ಪರಂದು ಮಿಳಿಂರ್ದು ನೀಂಡ ತಂಣ್ ತಾಮರೈ ಕಣ್ಗಳುಂ

guNOthkarsha kuNdalithamAna thiruchchArngkam pOl vaLaindha thiruppuruva vattangkaLum,

ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷ ಕುಂಡಲಿತಮಾನ ತಿರುಶಾರ್ಜ್ಞಂ ಪೋಲ್ ವಳೈಂದ ತಿರುಪ್ಪುರುವ ವಟ್ಟಂಗಳುಂ

ashtamIchandra amrutha pravAhangkaL kaRpagak kodiyadiyil perugi vandhu

thEngkinAR pOl thirunudhal mEl ilangkuginRa nAsikAmUla dhrutha shrIrAmAnuja dhIpya dhivyOrdhvapuNdra visEshamum,

ಅಷ್ಟಮೀಚಂದ್ರ ಅಮೃತ ಪ್ರವಾಹಂಗಳ್ ಕರ್ಪಗ ಕೊಡಿಯಡಿಯಿಲ್ ಪೆರುಗಿ ವಂದು ತೇಂಗಿನ್ರಾರ್ ಪೋಲ್ ತಿರುನುಧಳ್ ಮೇಲ್ ಇಲಂಗುಗಿನ್ರ ನಾಸಿಕಾಮೂಲ ಧೃತ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜ ದೀಪ್ಯ ದಿವ್ಯೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ವಿಶೇಷಮುಂ

adhanaduvil ubayavibUthi sAmrAjya pattAbishEka lakShmI vihAra nikShibdha padhakamala lAkShApangkam pOl sivandhu padindhu viLangkuginRa shrIchUrNa rEkaiyum,

ಅದನಡುವಿಲ್ ಉಭಯವಿಭೂತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಶೇಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಹಾರ ನಿಕ್ಷಿಭ್ಧ ಪದಕಮಲ ಲಾಕ್ಷಾಪಂಖಂ ಪೋಲ್ ಶಿವಂದು ಪಡಿಂದು ವಿಳಂಗುಗಿನ್ರ ಶ್ರೀಚೂರ್ಣ ರೇಖೈಯುಂ

uyarndhu malarndha thirumudiyum,

ಉಯಂರ್ದು ಮಲಂರ್ದ ತಿರುಮುಡಿಯುಂ

vaLarndhu madindhu vyakthAvyakthamAy viLangkuginRa thirukkuzhal ozhungkum,

ವಳಂರ್ದು ಮಡಿಂದು ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಮಾಯ್ ವಿಳಂಗುಗಿನ್ರ ತಿರುಕ್ಕುಳಲ್ ಒಳುಂಗುಂ

sutRich suzhatRik kuzhaiththittu mudiththuth thongka vitta sikAbandhamum,

ಶುತ್ತಿ ಶುಳತ್ತಿ ಕುಳೈತ್ತಿಟ್ಟು ಮುಡಿತ್ತು ತೊಂಗವಿಟ್ಟ ಶಿಖಾಬಂಧಮುಂ

pinneduththa pidari azhagum,

ಪಿನ್ನೆಡುತ್ತ ಪಿಡರಿ ಅಳಗುಂ

thiruvanandhAzhvAn pinpadam pOl naduppadhindhu visAlamAy neriththitta

thirumudhugum,

ತಿರುವನಂದಾಳ್ವಾನ್ ಪಿನ್ ಪಡಂಪೋಲ್ ನಡುಪ್ಪದಿಂದು ವಿಶಾಲಮಾಯ್ ನೆರಿತ್ತಿಟ್ಟ ತಿರುಮುದುಗುಂ

valavarugil munnAttith thAngkiyitta thrithaNdAgramum,

ವಲವರುಗಿಲ್ ಮುನ್ನಾಟ್ಟಿ ತ್ತಾಂಗಿಯಿಟ್ಟ ತ್ರಿದಂಡಾಗ್ರಮುಂ

sIriyadhOr nidhi pOlE thirumunbE nOkkik koNdittu vaiththa thiruvadi nilaigaLumAy

ಶೀರಿಯದೋರ್ ನಿಧಿ ಪೋಲೇ ತಿರುಮುನ್ಬೇ ನೋಕ್ಕಿಕ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ವೈತ್ತ ತಿರುವಡಿ ನಿಲೈಗಳುಮಾಯ್

ippOdhu dhEvarIr thirumanjchanam koNdaruLa ezhundharuLi irukkum azhagidhu

ಇಪ್ಪೋದು ದೇವರೀರ್ ತಿರುಮಂಜನ ಕಂಡರುಳ ಎಳುಂದರುಳಿ ಇರುಕ್ಕುಂ ಅಳಗಿದು

EdhEnum sindhai maruLO?

ಏದೇನುಂ ಶಿಂದೈ ಮರುಳೋ?

jaganmOhana manthra prabAvamO?

ಜಗನ್ಮೋಹನ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಭಾವಮೋ ?

sakalarasa kuLikA vilAsamO?

ಸಕಲರಸ ಕುಳಿಕಾ ವಿಲಾಸಮೋ ?

sarvabOga chinthAmaNi prakAsamO?

ಸರ್ವಭೋಗ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪ್ರಕಾಶಮೋ ?

akilajagath suhrutha vipAkamO?

ಅಖಿಲಜಗತ್ ಸುಹೃತ ವಿಭಾಗಮೋ ?

nikilapala kalpalathA prasaramO?

ನಿಖಿಲ ಫಲ ಕಲ್ಪ ಲತಾ ಪ್ರಸರಮೋ ?

samastha sampath sAmrAjya vEshamO?

ಸಮಸ್ತ ಸಂಪತ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವೇಶಮೋ ?

sarva mangkaLa santhAna prasavamO?

ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಸಂತಾನ ಪ್ರಸವಮೋ ?

akilajagath jIvana mUlamO?

ಅಖಿಲಜಗತ್ ಜೀವನ ಮೂಲಮೋ ?

athulAnantha ganthAvathAramO?

ಅತುಲಾನಂತ ಘಂಟಾವತಾರಮೋ ?

sakalakalA rahasya sarvasvamO?

ಸಕಲಕಲಾ ರಹಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ವಮೋ ?

sarvEshvara Apath dhanamO?

ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಆಪತ್ ಧನಮೋ ?

IdhellAm thiraNdezhundhu koNdadhOr vadivO?

ಈದೆಲ್ಲಾಂ ತಿರಂಡೆಳುಂದು ಕೊಂಡದೋರ್ ವಡಿವೋ ?

idhuvumanRi apramEya thEjassO?

ಇದುವಮನ್ರಿ ಅಪ್ರಮೇಯ ತೇಜಸ್ಸೋ ?

nAngkaL EdhonRaRiyA ivvazhagudan dhEvarIr UzhithoRum UzhithoRum vAzhndhiduga vAzhndhidugavE!

ನಾಂಗಳ್ ಈದೊನ್ರರಿಯ ಇವ್ವಳಗುಡನ್ ದೇವರೀರ್ ಊಳಿದೊರುಂ ಊಳಿದೊರುಂ ವಾಳ್ ನ್ದಿಡುಗ ವಾಳ್ ನ್ದಿಡುಗವೇ !

yathisArvabaumanE!

ಯತಿ ಸಾರ್ವ ಭೌಮನೇ !

thirumanjchanam kaNdaruLavE!

ತಿರುಮಂಜನಂ ಕಂಡರುಳವೇ !

jaya vijayI bava!

ಜಯ ವಿಜಯೀ ಭವ ! 

Categories
Uncategorized

Embar Vazhi Tirunamam

Kannada

ಎಂಬಾರ್ ವಾಳಿತಿರುನಾಮಂ

ಪೂವಳರುಂ ತಿರುಮಗಳಾಲ್ ಪೊಲಿವುತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೊಯ್ಗಯ್ ಮುದಲ್ ಪದಿನ್ಮರ್ ಕಲೈ ಪೊರುಳ್ ಉರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾವಳರುಂ ಪೂದೂರಾನ್ ಮಲರ್ ಪದತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಕರತ್ತಿಲ್ ಪುನರ್ ಪೂಸಂ ವಂದುದಿತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೇವುಮೆಪ್ಪೊರುಳುಂ ಪಡೈಕ್ಕ ತಿರುಂದಿನೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಕ್ಕು ಅಡಿಮೈ ಸೆಯ್ಯುಮವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಾವೈಯರ್ಗಳ್ ಕಲವಿ ಇರುಳ್ ಪಗಲೆನ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಭಟ್ಟರ್ ತೊಳುಂ ಎಂಬಾರ್ ಪೊರ್ ಪದಂ ಇರಂಡುಂ ವಾಳಿಯೇ

English

ರಾಮಾನುಜ ಪದಚ್ಛಾಯಾ ಗೋವಿಂದಾಹ್ವಾನ ಪಾಯಿನಿ

ತದಾ ಯತ್ತ ಸ್ವರೂಪಾಸಾ ಜೀಯಾನ್ ಮದ್ವಿಶ್ರಮ ಸ್ಥಲೀ

One who does not leave Ramanuja just like his shadow,the one who obtains hapiness from those holy lotus feet,the one who has the name of Govinda Perumal,I bow before that person who is my resting place

Categories
Blog

Embar

Embar Maduramangala Temple by ಎಂಬಾರ್ ತಿರುನಾರಾಯಣ

 akhilAtma guNAvAsam agyAna timirApaham |ಅಖಿಲಾತ್ಮ ಗುಣಾವಾಸಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಪಹಂ

AshritAnAm sucaraNam vandE anantArya dEshikam ||ಆಶ್ರಿತಾನಾಂ ಸುಚರಣಂ ವಂದೇ ಅನಂತಾರ್ಯ ದೇಶಿಕಂ

I bow to the acharya Anandazhvan, who is the repository of auspicious qualities, who removes ignorance, and who is the refuge of those who seek him. This stanza is dedicated to Anandampillai (ಅನಂದಾಂಪಿಳ್ಳೈ), who was my mom’s forefather. 

RAmAnuja padachAyA gOvindAhvAnapAyinI| ರಾಮಾನುಜ ಪದಚ್ಛಾಯಾ ಗೋವಿಂದಾಹ್ವಾನ ಪಾಯಿನಿ

 TadAyatha svarUpAsA jIyAn madvishramasthalI || ತದಾ ಯತ್ತ ಸ್ವರೂಪಾಸಾ ಜೀಯಾನ್ ಮದ್ವಿಶ್ರಮ ಸ್ಥಲೀ

One who does not leave Ramanuja just like his shadow, the one who obtains happiness from those holy lotus feet, the one who has the name of Govinda Perumal, I bow before that person who is my resting place.  This para is dedicated to Embar (ಎಂಬಾರ್ ) who is my forefather.

 

AS Padma my mom's teacher in Veena  My both elder sisters had samashrayanam along with me from our uncle (father’s brother) Embar Shaeshadri
Embar in MaduramangalamEmbar in Maduramangalam Tarpana Mantras per Yajurveda is available at the link: Tarpana Mantras


 Embar’s another name was Govinda. His mathula (uncle) was Periya Tirumale Nambi, who had two sisters- Sridevi and Bhudevi. Sridevi married Kamalanayana Bhattar and gave birth to Embar. Sridevi’s sister Bhudevi also known as Kantimathi, gave birth to Ramanuja in Sripeumbudur.  Embar was born in Mazhalaimangala (Maduramangala) in the thai month in the star punarvasu (popularly known as thai pusam).  While Ramanuja protected/discovered Thirunarayanapura (melkote), Ramanuja was protected by Embar. Embar studied along with cousin brother Ramanuja near Yadavaprakasha. Yadava Prakasha wanted to kill Ramanuja and planned a Ganga Yatra with all disciples.  At that time, Embar comes to Ramanuja and asked to escape.  When Embar was bathing, he got a stone in his hand.  When he asked what this stone is, Yadavaprakashar asked him to do bhasma dhari in Kalahasti by removing all thiruman.  Ramanuja had escaped due to Devaraja’s grace but was worried that Embar could not escape Yadavaprakashar.  Ramanuja requested Periya Tirumalai Nambi to bring back Embar. Periya Tirumalai Nambi goes to Kalahasti. In the meanwhile Ramanuja asked another Srivaishnavite to check what happens.  The said Vasihnavite narrated the said proceedings in the form of a dialogue mentioned in guru parampara prabhavam.

 

 

There is a flower Kandakari flower which should not be adorned for God.  Nanjeeyar says that because of thorns in it, God does not want the devotees to use that flower, but actually, god will receive any flower with love and affection.  In case, there are both scented and non scented flowers, then one should select scented.  Periya Tirumalai Nambi was waiting at a place where Embar (who was then named a Ullamkaikolanda Nayanar).  Nambi recites the Alavandar’s below stanza from Stotra Ratnam:

svabhavikanavadhikatisayesitritvam ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ಶಿತೃತ್ವಂ

narayana tvayi na mrishyati vaidhikah kah ನಾರಾಯಣ ತ್ವಯಿ  ಮೃಷ್ಯತಿ ವೈದಿಕ: : |

brahma sivah satamakhah parama-svarad  ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿವ: ಶತಮಖ: ಪರಮಸ್ವರಾಟ್

ityete ‘pi yasya mahimarnava-viprushas te ಇತ್ಯೇತೇಪಿ ಯಸ್ಯ ಮಹಿಮಾರ್ಣವ ವಿಪ್ರುಷಸ್ತೇ ||೧೦||

 O Lord Narayana, what learned Vedic scholar will not accept You as the all-powerful and unlimited Personality of Godhead? Brahma, Siva, Indra, and the liberated residents of Vaikuntha are but drops in the ocean of Your transcendental glory.

 (to be continued)

 

  History of this website and Copyright:    
  Narasimhan Santhanam was the original owner of this domain name. He had purchased this domain ’embar.in’ on 13 February 2006 and his address was No.11C, MTH Road, Villivakkam, Chennai-600049, Phone: +91-044-26170408. The last known ownership was around 2017 or 2018.     
 The author (ಎಂಬಾರ್ ತಿರುನಾರಾಯಣ) had purchased a domain  http://embar.co.in and had a chance to purchase the domain ’embar.in’ on 28 October 2019 for two years. With the grace of Embar, the author will collate all available lectures/literature on Embar  to bring about a book on Embar as dedication to my late mother who was my first spiritual guru.    

 

80th birthday of Embar Sheshadri