Categories
Uncategorized

Embar Vazhi Tirunamam

Kannada

ಎಂಬಾರ್ ವಾಳಿತಿರುನಾಮಂ

ಪೂವಳರುಂ ತಿರುಮಗಳಾಲ್ ಪೊಲಿವುತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪೊಯ್ಗಯ್ ಮುದಲ್ ಪದಿನ್ಮರ್ ಕಲೈ ಪೊರುಳ್ ಉರೈಪ್ಪೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಾವಳರುಂ ಪೂದೂರಾನ್ ಮಲರ್ ಪದತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಮಕರತ್ತಿಲ್ ಪುನರ್ ಪೂಸಂ ವಂದುದಿತ್ತೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತೇವುಮೆಪ್ಪೊರುಳುಂ ಪಡೈಕ್ಕ ತಿರುಂದಿನೋನ್ ವಾಳಿಯೇ
ತಿರುಮಲೈ ನಂಬಿಕ್ಕು ಅಡಿಮೈ ಸೆಯ್ಯುಮವನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಪಾವೈಯರ್ಗಳ್ ಕಲವಿ ಇರುಳ್ ಪಗಲೆನ್ರಾನ್ ವಾಳಿಯೇ
ಭಟ್ಟರ್ ತೊಳುಂ ಎಂಬಾರ್ ಪೊರ್ ಪದಂ ಇರಂಡುಂ ವಾಳಿಯೇ

English

ರಾಮಾನುಜ ಪದಚ್ಛಾಯಾ ಗೋವಿಂದಾಹ್ವಾನ ಪಾಯಿನಿ

ತದಾ ಯತ್ತ ಸ್ವರೂಪಾಸಾ ಜೀಯಾನ್ ಮದ್ವಿಶ್ರಮ ಸ್ಥಲೀ

One who does not leave Ramanuja just like his shadow,the one who obtains hapiness from those holy lotus feet,the one who has the name of Govinda Perumal,I bow before that person who is my resting place

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *